Het team van De Horizon

Het totale schoolteam bestaat uit 1 directeur, 14 leerkrachten, 2 Intern Begeleiders, 1 vakleerkracht dans, 

3 pedagogisch medewerksters en 1 conciërge/administratief medewerkster.


Daarnaast zijn regelmatig vrijwilligers op school, bijvoorbeeld bij de TMO (overblijf), maar ook ouders die zich inzetten in de Oudercommissie of Medezeggenschapsraad.


Ook kunt u stagiaires tegenkomen van PABO of MBO.


Peuteropvang

Binnen onze school is er een fijne ruimte voor peuteropvang. Deze peuterspeelzaal telt 2 groepen en heeft 4 speelmomenten. Elke dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen is de peuterspeelzaal open tussen 9.00 en 11.00 uur. Er wordt gewerkt met het programma Startblokken.
De pedagogisch medewerksters zijn Els Heezen, Fiet Defauwes en Marijn Aardoom.


Management Team

Het Management Team (MT) bestaat uit Hetty Janson (directeur), Daisy Gemser (onderbouwcoördinator), Hanneke van der Leeden (bovenbouwcoördinator) en Linda Baerveldt (intern begeleider). Zij houden het overzicht over het grote geheel, stippelen beleid uit, bewaken de voortgang op het gebied van visie, missie, plannen en beleid. De directeur heeft regelmatig overleg met andere directeuren binnen Stichting H³O. De bouwcoördinatoren zitten de bouwvergaderingen voor en houden de vinger aan de pols op het gebied van onderwijs en schoolzaken binnen hun eigen bouw. Zij zijn een schakel tussen directie en leerkrachten.


Intern Begeleiders

De zorg wordt gecoördineerd door Linda Baerveldt en Linda van Duijvenbode. Zij zijn de Intern Begeleiders van De Horizon. Samen met de groepsleerkrachten kijken zij wat de best mogelijke zorg kan zijn voor de kinderen op onze school. Ze onderhouden contacten met (externe) hulpverleners, ondersteunen bij het schrijven van ontwikkelingsplannen, vragen arrangementen aan bij het Samenwerkingsverband en overleggen regelmatig met de leerkrachten over de voortgang in de groepen en de resultaten. Bovendien hebben zij gesprekken met de ouders van leerlingen die extra zorg en/of hulp nodig hebben.

De leerkrachten

De Horizon heeft twee kleutergroepen. In elke kleutergroep zitten kinderen van groep 1 en 2 door elkaar. 

De groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouw. De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.


Onderbouw (groep 1 en 2)

Annemieke Slotema en Maaike Bouwmeester bemannen de kleutergroepen. In de kleutergroepen wordt onderwijs gegeven dat inspeelt op de ontwikkeling van ieder kind. Dit gebeurt volgens de basisontwikkeling waarbij er spelsituaties gecreëerd worden in de zone van naaste ontwikkeling. Het thema wordt samen met de leerlingen uit de groep bepaald. De leerkrachten bieden bij dat gekozen thema of onderwerp de leerstof aan, zodat spelenderwijs gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de leerlingen.


Onderbouw (groep 3 en 4)

In de groepen 3 borduren juf Daisy Gemser en meester Gerrit van Loon voort op de spelenderwijs geleerde zaken. Het lezen, schrijven en rekenen nemen een steeds grotere plaats in. Juf Eveline Kok gaat hiermee verder in groep 4. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op basisvaardigheden en het automatiseren van de leerstof. . In het bijzonder is er aandacht voor tafels, hoofdletters en spellingsregels.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een weektaak op niveau met als doel te leren plannen. De leerkracht stemt de weektaak af op het niveau van de leerlingen.


Bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8)

Meester Jan de Jong pakt de draad weer op in groep 5.

De groepen 6 worden bemand door juf Martine van de Grind en meester Rik Meeldijk en door juf Annette Boer. In groep 7 staat juf Hanneke van der Leeden voor de klas. Juf Marjolein Jonkheer en meester Mitch Klijn hebben de groepen 8 onder hun hoede.

Scholing en vervanging

Scholing leerkrachten

Wij willen goed geschoold zijn en gefaciliteerd worden om de juiste zorg aan uw kind te kunnen geven. Er is individuele verdieping en er worden teamcursussen georganiseerd voor een gezamenlijke aanpak van bepaalde leer- en opvoedingsproblemen. Het zorgsysteem van onze school is er op gericht om iedereen in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen.


Leerkrachten in opleiding en stagiaires

Regelmatig brengen studenten van de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) hun opgedane kennis bij ons in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding en toezicht van de groepsleerkracht. De studenten geven lessen en ze geven leerlingen extra hulp waar nodig. Hoe verder een student met de opleiding gevorderd is, hoe meer lessen hij verzorgt. 


Leraar In Opleiding (LIO)

Studenten die aan hun laatste jaar bezig zijn worden Leraar In Opleiding (LIO) genoemd. Zij werken drie dagen per week geheel zelfstandig in de groep. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk. 


SPW en voortgezet onderwijs

Naast studenten van de PABO zijn in de onderbouwgroepen ook studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW of onderwijsassistent) aanwezig. Verder zijn er regelmatig stagiaires uit het voortgezet onderwijs die een korte maatschappelijke stage moeten doen.


Vervanging leerkrachten

Leerkrachten moeten soms vervangen worden vanwege ziekte of verlof. Binnen de stichting is er een invalpool waardoor de lesuitval tot een minimum wordt beperkt. 

Daarnaast worden ook parttime leerkrachten benaderd. Slechts in het uiterste geval zullen onze leerlingen een dag thuis moeten blijven. We melden dit zo vroeg mogelijk en voor noodopvang zal, indien mogelijk, gezorgd worden. Leerlingen worden niet zonder bericht naar huis gestuurd.

Taken

Het spreekt voor zich dat de leerkrachten hun lessen geven in de groep. Daarnaast hebben enkele van hen bijzondere taken:


  • Linda Baerveldt: Intern Begeleider (IB), MT-lid
  • Linda van Duijvenbode: Intern Begeleider (IB), Remedial Teaching (RT)
  • Daisy Gemser: onderbouwcoördinator (OBC), MT-lid
  • Hanneke van der Leeden: bovenbouwcoördinator (BBC), MT-lid
  • Annette Boer: anti-pestcoördinator
  • Marjolein Jonkheer: Interne Cultuurcoördinator (ICC), ICT-coördinator, PR
  • Annemieke Slotema en Daisy Gemser zitten namens het team in de Oudercommissie
  • Eveline Kok, Maaike Bouwmeester en Hanneke van der Leeden vertegenwoordigen het team in de Medezeggenschapsraad