Ouders en de school

Extra hulp of extra uitdaging

Informatie

De communicatie tussen ouders en school is heel belangrijk. Hoe hebben we dat geregeld op De Horizon?

Privacywet

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Ouderbijdrage

Voor bekostiging van diverse activiteiten wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Oudercommissie (OC)

De Oudercommissie zorgt voor hand-en-spandiensten bij diverse activiteiten.

Medezeggenschapsraad

(MR)

Ouders en personeel zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

(GMR)

Ouders en teamleden van de diverse scholen binnen Stichting H3O overleggen samen in de GMR.